Algemene voorwaarden

Deze website is onderdeel van Sollicitatiedokter.

Sollicitatiedokter: de onderneming Sollicitatiedokter, gevestigd in Vleuten.
Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten en informatie.
Site: www.veroverjedroombaan.nl en al haar subdomeinen.
Diensten: alle informatie, producten en diensten die worden aangeboden via de Site.

De hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot, en het gebruik van, de Site en de Diensten.

1. Bij gebruik van de Site en bij bestelling van Diensten door Gebruiker gaat deze akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en via de Site. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sollicitatiedokter erkend. Sollicitatiedokter behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden of haar Privacy Statement in de loop der tijd te wijzigen. Bekijk deze algemene voorwaarden dan ook regelmatig.

2. Het is niet toegestaan de inhoud die beschikbaar is op de Site of beschikbaar wordt gesteld per e-mail of brief, te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, afgeleide werken te maken of te gebruiken voor commerciële of publieke doeleinden. Er wordt een strikt zero tolerance beleid gevoerd. Dit betekent dat er actief gemonitord wordt op ongemachtigd gebruik en/of strafbare feiten en dat bij constatering dit per direct zal leiden tot een vordering tot schadevergoeding en een melding bij de juridische instanties.

3. Het gebruik van de Site en de hierop verkregen informatie en documenten vindt plaats voor eigen rekening en risico. Sollicitatiedokter is ook niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail of bestand.

4. Sollicitatiedokter spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Sollicitatiedokter kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Sollicitatiedokter zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden. Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

5. Er kunnen ten alle tijden wijzigingen worden aangebracht in de (toegang tot de) diensten die via de Site worden aangeboden.

6. Gebruiker gaat ermee akkoord dat er per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers mogen worden verstuurd.

7. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Sollicitatiedokter geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Sollicitatiedokter, tenzij anders is aangegeven. Mocht u van mening zijn dat dit onjuist is en u, of de partij die u vertegenwoordigt dit recht heeft, neemt u dan contact op via info[at]sollicitatiedokter.nl.

8. De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Ook de documenten, tips en adviezen verkregen via de Site kunnen onvolledig zijn en fouten bevatten. Gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om alle geleverde documenten en informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen. Gebruiker heeft geen recht op restitutie en/of schadevergoeding in geval van onvolledige informatie of fouten in de documenten, tips en adviezen verkregen via de Site en het droombaanprogramma.

9. Bij klachten over de dienstverlening door Sollicitatiedokter, waaronder ook de Site wordt aangemerkt, dient de klacht binnen één jaar na het voorval schriftelijk te worden gemeld.

10. Indien u de Site gebruikt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sollicitatiedokter. Sollicitatiedokter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Sollicitatiedokter respecteert de privacy van de gebruikers van de Site en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

11. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sollicitatiedokter en Gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Sollicitatiedokter er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Gebruiker te onderwerpen.

12. Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht. Sollicitatiedokter behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sollicitatiedokter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

KvK-nummer: 62998102 
BTW-nummer: NL012341964B03 
Handelsnaam: Sollicitatiedokter 
Adres: Voor de Burchten 114, 3452MB Vleuten 
E-mail: info[at]sollicitatiedokter[punt]nl